Bundesgeschäftsstelle

Joerg Hilbers - Geschäftsführer -

Fachgruppe Obstbau
Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin
Fon: 030-200065-23
Fax: 030-200065-29

E-Mail: hilbers@obstbau.org

Andrea Grütt

Fachgruppe Obstbau
Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin
Fon: 030-200065-25
Fax: 030-200065-29

E-Mail: gruett@obstbau.org